Talande webbLyssna

Djuröhemmet

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-09-01 att hos tekniska nämnden begära ett projekt innehållande utbyggnad av Djuröhemmet avseende 16 lägenheter med gemensamhetslokaler fördelade på två plan.

Aktuellt

2018-06-04

Vattning betong Djurö

Vi vet att vattenståndet är lågt men kommer trots det att vara tvungna att vattna husgrunden när vi gjuter på torsdag den 7/6.

För att så lite vatten som möjligt ska gå åt så kommer vi endast att blöta ned betongen för att sedan täcka den med plast för att kapsla in fukten.

Detta måste göras för att betongen inte ska ”brinna” (torka) för snabbt vilket kan resultera i för snabb uttorkning med sprickor och ojämn betong som följd.

 

2018-04-10

Markarbetena fortskrider. Denna vecka gjuts plattan på Djuröhemmet och det fina vädret är oss då till gagn.

Bergvärmeborrning påbörjades denna vecka (9 april) och beräknas pågå fram till den 4 maj.

Under själva borrningen kan det hända att vattnet från närliggande brunnar grumlar på grund av vibrationer, men det gör inte att vattnet får sämre kvalitet/blir otjänligt. Borrning kommer att ske under vattenbegjutning, allt borrkax och borrvatten kommer tas om hand och Normbrunn 16 kommer följas till punkt och pricka. Allt för att värna om naturen och närboende.

Tyvärr har vi fått avslag på vår ansökan till Trafikverket om en tillfällig byggtrafikanslutning mellan Sollenkrokavägen och byggarbetsplatsen. Därav blir vi tvungna att stoppa trafiken med hjälp av flaggvakter då stora transporter måste backa ner på arbetsplatsen via befintliga vägar. Vi försöker att i största möjliga mån planera in transporter till bygget utanför rusningstid för att minimera störningar i trafiken men vi hoppas att ni har överseende med kortare stopp emellanåt.

Bild på gjutning av Djuröhemmets platta


Information

Kommunen bygger nu ut, omdisponerar delar av befintliga lokaler samt flyttar den befintliga entrén till en mer centralt belägen plats på Djuröhemmet. De lokaler som omdisponeras inom Djuröhemmet uppdateras och anpassas för att erbjuda verksamheten en mer ändamålsenlig och effektiv produkt. Bland annat kommer lokaler för ny demensdagvård att tillskapas.

Projektet bedrivs parallellt med byggnationen av det nya Trygghetsboendet som ska upprättas på intilliggande fastighet. Projekten utförs i samverkan med entreprenören Arcona/Veidekke.

Fastigheten Djurö 1:94 ligger utanför detaljplanelagt område vilket innebär att byggarbetena reglers och hanteras via bygglov. Projektet har erhållit bygglov samt gällande startbesked. Handlingar finns tillgängliga i högerspalten samt genom att klicka på länken nedan.

Projekthandlingar

Länk till ritningar och projekthandlingar finns nedan samt i högerspalten. Arkitektritningar Djuröhemmet
Landskapsritning Djuröhemmet

Tidplan


Aktuell tidplan

Tidplanen är ett levande dokument och kommer att justeras och uppdateras under projektets gång.

Förberedande markarbeten har påbörjats i december 2017. Förberedande markarbeten kommer att utföras på Djurö Kyrkväg samt Gransbergsvägen, detta för att möjliggöra tillträde för byggtrafiken.

I april 2018 påbörjas stom-, installations- och byggarbeten. Projektet beräknas stå klart under våren/försommaren 2019. 

Parkering

I samband med byggnationen kommer parkeringen i anslutning till Djuröhemmet att vara något begränsad. Besöksparkeringar och parkeringar för personer med nedsatt rörelseförmåga kommer att finnas tillgängliga i anslutning till Djuröhemmet.

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information om projektet?

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

För mer information

Om du har frågor om projektet Djuröhemmet så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se.

Tf projektchef Patrik Häggstrand, fastighetsenheten,
John Roos, Projektledare Fastighetsenheten

Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information